Historische Kring Angeren

ANBI gegevens

 

HKA : een Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI)

 

RSIN: 851070875

 

Doelen volgens de statuten van de HKA:

 1. het bevorderen van de beoefening van de geschiedenis van Angeren en omgeving.
 2. het bevorderen en in stand houden van de in Angeren nog levende folkloristische gebruiken.
 3. het opsporen van de in Angeren aanwezige archeologische, historische, kunsthistorische en folkloristische objecten, dit in de ruimste zin van het woord en het zorgen voor het behoud daarvan; en het bewaren van het Over-Betuws dialect van Angeren.
 4. het zo mogelijk bijeenbrengen van dergelijke objecten in een openbare verzameling.
 5. het aankweken en verspreiden van kennis omtrent de sub 1 tot en met 4 bedoelde onderwerpen.

 

 

Beleidsplan (meer jarig):

Het werk dat de instelling doet

De Stichting ‘Historische Kring Angeren’ tracht - in overeenstemming met haar statuten- haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het organiseren van minimaal twee historische lezingenavonden per jaar voor haar deelnemers en belangstellenden;
 • het uitgeven, twee maal per jaar van een tijdschrift Angers Verleden met lokale historische onderwerpen en , indien daartoe gevraagd, het promoten van andere publicaties over de lokale historie;
 • het organiseren van tentoonstellingen en evenementen over historie en cultureel erfgoed (b.v. rond Open Monumentendag, Dodenherdenking, tentoonstelling van het St.-Bavogilde 2014 en 2016, organisatie van de lokale Umdracht .
 • het opzetten en bijhouden van:
  • een digitaal informatiesysteem over de historie van het dorp,
  • een verzameling van beeldmateriaal
  • een verzameling van archeologisch materiaal
  • een verzameling van genealogische gegevens
 • het faciliteren op korte en langere termijn van het plaatsen van informatieplaquettes op plaatsen die voor de historie of het cultureel erfgoed van het dorp belangrijk worden geacht , en daardoor de kennis over de historie van het dorp te vergroten bij het publiek.
 • het opzetten en bemannen van stands op plaatselijke en gemeentelijke evenementen met informatie over lokale (en regionale) historie
 • het opkomen bij instanties voor de bescherming van het lokale cultureel erfgoed, monumenten, lokaal belangrijke archeologische vindplaatsen, etc. door het leveren van relevante historische informatie aan gemeente of overheidsdiensten;
 • door samenwerking met naburige historische kringen en andere verenigingen met het doel kennis en informatie uit te wisselen en desgewenst mee te werken aan gezamenlijke projecten.
 • dit alles geschiedt zonder winstoogmerk

 De manier waarop de HKA geld werft

 • via een contributie van haar deelnemers
 • via het aanvragen van subsidies bij b.v. gemeente en culturele fondsen
 • via donaties 

 

Het beheer van het vermogen van de HKA

Vermogen is er (nog) niet, maar de financiën worden beheerd door de penningmeester, die gecontroleerd wordt door de kascontrolecommissie en de deelnemers via de jaarvergadering in april.

 

De besteding van het vermogen van de HKA

Indien er een vermogen is, zal dat uitsluitend worden aangewend voor de doelen genoemd in de bepalingen van de statuten en het beleidsplan.

 

Beloningsbeleid:

Het bestuur van de HKA bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en drie toegevoegde bestuursleden.

 • Zowel de actieve deelnemers als het bestuur doen hun werk volledig als onbetaalde vrijwilligers.
 • Gemaakte representatiekosten worden zo nodig, individueel vergoed door de penningmeester na overlegging van een gespecificeerde nota.